We zullen geen vis meer kunnen eten in 2048?

In januari 2017 gaf Robert Calcagno, directeur-generaal van het Oceanografisch Instituut, een interview aan de website Atlantico over de alarmerende toestand van de visbestanden. Overbevissing, overconsumptie, vervuiling, gebrek aan controle op internationaal niveau, de risico’s op korte en middellange termijn voor mariene soorten zijn talrijk.

Vissen zonder grenzen, op weg naar een ineenstorting van de bestanden?

Volgens een studie van het WWF kunnen, als niets wordt gedaan om het fenomeen van de overbevissing tegen te gaan, tegen 2048 alle visbestanden instorten. Deze verandering is onomkeerbaar tenzij we de manier waarop we de wilde dieren in de oceaan gebruiken drastisch veranderen. Wat zouden de gevolgen van deze ecologische en klimatologische ramp zijn en hoe zou deze zich in ons dagelijks leven manifesteren?

De verdwijning van vissen, of althans van sommige vissen, is helaas niet het scenario van een rampenfilm, maar een trieste realiteit! Overbevissing is een langdurig proces dat zich over de hele wereld heeft verspreid. Prins Albert I van Monaco maakte zich reeds in 1921 zorgen over de verwoestingen van de eerste stoomtrawlers langs de Europese kusten en vreesde dat duizenden vissers werkloos zouden worden. Bioloog Daniel Pauly, een van ’s werelds meest vooraanstaande visserijwetenschappers, aan wie we in november 2016 de Albert I Grand Medal hebben uitgereikt, heeft aangetoond hoe de visserij overal ter wereld onredelijk is geïntensiveerd.

Requins Focus

Vanaf het midden van de jaren tachtig begonnen de vangsten wereldwijd licht af te nemen, ook al bleef de visserij-inspanning snel toenemen. We noemen dit probleem “vispiek”: meer inspanning en minder vis.

Het is een ecologische ramp, maar ook een menselijke, want de visserij voedt of ondersteunt honderden miljoenen mensen over de hele wereld, en het zijn de meest kwetsbaren die het eerst te lijden hebben onder de visschaarste, terwijl het verschijnsel tot nu toe bijna onzichtbaar voor ons is: soorten die verder weg, dieper, worden gevist, verschijnen op de schappen, terwijl de gemakkelijk toegankelijke bestanden afnemen. Waar we slechts een kleine prijsstijging zien, staat het overleven van miljoenen mensen op het spel. De wisselwerking tussen oceaan en klimaat is een zeer dynamisch studiegebied. Talrijke studies hebben tot doel de bijdrage van vissen tot de duurzame opslag van koolstof op de zeebodem te kwantificeren. Omgekeerd zal de opwarming van de aarde de productiviteit van de tropische wateren, waarvan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen afhankelijk zijn, doen afnemen!

Hoe konden de consumenten de ramp vermijden?

Nu al importeren veel restauranthouders vis uit andere continenten omdat zij moeite hebben kwaliteitsproducten te vinden. Is dit, afgezien van de ecologische ramp die dit impliceert, een concreter teken dat de schaarste nu al toeneemt?

Vis is lange tijd het belangrijkste product geweest dat internationaal werd verhandeld. In Frankrijk wordt, net als in Europa, 70% van de zeevruchten ingevoerd. Het gaat niet zozeer om de kwaliteit, die voor de plaatselijke producten zeer goed blijft, als wel om de kwantiteit: wij consumeren steeds meer zeevruchten, terwijl de productiviteit van de oceaan van nature beperkt is… Terwijl wij zelf de bestanden niet tot instorten hebben gebracht.

Wereldwijd heeft de aquacultuur de plaats ingenomen van de teruglopende visserij en levert zij ongeveer evenveel voedsel als de visserij. In Europa blijft het echter zeer beperkt, met uitzondering van Noorse zalm. Wij zien niet graag viskwekerijen langs onze kustlijn, dus gaan we ze aan de andere kant van de wereld zoeken!

2048 is een datum die in de collectieve verbeelding nog ver weg lijkt. Wat kan er worden gedaan om dit verschijnsel beter onder de aandacht te brengen?

De zeer brute rampscenario’s hebben het oppervlakkige voordeel de aandacht te trekken, de geesten te markeren, maar ik ben het niet eens met het al te frequente gebruik, en soms karikatuur, van dit proces.

We weten dat catastrofisme niet overtuigt of mobiliseert. We moeten overgaan op positieve oplossingen, deuren openen, de weg wijzen. Daarom geeft het Oceanografisch Instituut uitleg over de algemene problematiek van de visserij en verwijst het het publiek snel door naar praktische adviezen over hoe te handelen door beter te consumeren.

Er bestaan keurmerken om aan te geven aan welke producten de voorkeur moet worden gegeven, omdat de exploitatie ervan de hulpbron en het milieu spaart. Wij werken samen met het WWF, de Marine Stewardship Council (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC) voor de Responsible Fishing Week eind februari en zullen informatie en advies geven. Meer in het algemeen, laten we excessen vermijden. Dit is niet uniek voor vis, die in gematigde doses goed is voor de gezondheid en goed voor het milieu. Vis die in zee gevangen wordt, verbruikt geen zoet water en stoot zeer weinig CO2 uit, in tegenstelling tot viskwekerijen op het land, vooral rundvlees! Zonder noodzakelijkerwijs tot veganisme over te gaan, laten we onze eiwitconsumptie matigen. Maar nu we het toch over dagelijkse inzet hebben, wil ik benadrukken dat niet alles met vissen te maken heeft.

Als we willen dat de zee levend en productief blijft, moeten we zorgen voor de kwaliteit van het water, een einde maken aan de lozing van plastic afval en fytosanitaire producten die dode zones doen ontstaan…

HEEFT DEZE OVERBEVISSING GEVOLGEN VOOR ALLE VISSOORTEN?

Reeds in 2013 was 90% van de gevangen blauwvintonijn in de Stille Oceaan te jong om zich voort te planten. Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van dit soort soorten voor de plaatselijke fauna, met name wat betreft de deregulering van de voedselketen? Heeft u specifieke voorbeelden?

Dit is het probleem van de hausse in de visserij : na verloop van tijd werden de grootste exemplaren van de belangrijkste soorten (tonijn, maar ook zwaardvis, om een urgent probleem in de Middellandse Zee aan te halen) weggevist. Dit betekent dat andere soorten, die zich soms zeer traag voortplanten, zoals diepzeevissen; jongere vissen terwijl die zich nog niet eens hebben voortgeplant, of terwijl het bij veel soorten de oudere vissen zijn die het meest vruchtbaar zijn.
In de zee zijn de interacties tussen voedingsmiddelen ingewikkelder dan in terrestrische ketens. Zo eten sommige grote vissen kwallen, die op hun beurt de larven van diezelfde vissen eten.

Wanneer de mens de oceaan uit evenwicht brengt, kunnen kwallen een gebied voor lange tijd overheersen, zoals in Namibië het geval is.

Exergue // “De beginselen van goed beheer zijn eenvoudig: stevige beleidsbeslissingen, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, maar ook geloofwaardig omdat op de naleving wordt toegezien.”

Deskundigen dringen erop aan dat in de komende twee jaar ingrijpende maatregelen worden genomen om dit verschijnsel in te dammen. Is het wel mogelijk om dit in zo’n korte tijd op wereldschaal te bereiken? Wat zullen de voornaamste bronnen van moeilijkheden zijn?

De macht van de visserij is zo groot dat we vandaag de dag niet meer zonder een echt visserijbeheer kunnen dat serieus wordt genomen en gerespecteerd. Aangezien de meest waardevolle vissoorten, zoals tonijn, de neiging hebben over de grenzen heen te reizen, wordt het spel op internationaal niveau gespeeld. Alles kan heel snel gaan.

De afname van de blauwvintonijn in de Middellandse Zee in het begin van de jaren 2000 was dramatisch, en het beheer ervan was een complete aanfluiting. Z.S.H. Prins Albert II van Monaco, gealarmeerd door de wetenschappelijke gemeenschap en het WWF, luidde de noodklok op politiek niveau en in twee jaar tijd werd een echt beheer ingevoerd.
De huidige tekenen zijn bemoedigend omdat de natuur tot op zekere hoogte veerkrachtig is en het evenwicht kan herstellen. De beginselen van goed beheer zijn eenvoudig: stevige beleidsbeslissingen, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, maar ook geloofwaardig omdat de naleving wordt gecontroleerd. Dit alles vereist middelen, zowel wetenschappelijke als controlemiddelen, maar het is duidelijk dat wij niet meer zonder kunnen.
Eeuwenlang leek de oceaan onveranderlijk en onuitputtelijk in termen van beperkte exploitatie. Dit heeft een zekere vrijheid om de zee te exploiteren grotendeels gerechtvaardigd. Dit is niet langer het geval.

Controleren om mariene ecosystemen beter te beschermen?

Wat kan er worden gedaan om duurzamere manieren van visserij te ontwikkelen? Wat wordt er al gedaan?

Ik had het over wetenschappelijke kennis. In de afgelopen decennia is het gebruikt om de grenzen van de visserij vast te stellen. Wanneer deze beroemde quota worden nageleefd, kunnen de bestanden zich herstellen, zoals bijvoorbeeld in de Europese wateren van de Atlantische Oceaan.
Quota zijn er niet om vissers dwars te zitten, maar om de hulpbron die hen ondersteunt, te beschermen.

De volgende stap is een echte ecosysteembenadering, waarbij rekening wordt gehouden met de bijvangst (d.w.z. het vissen op dieren die niet rechtstreeks het doelwit zijn) om het ecosysteem als geheel in stand te houden: aanpassing van de vistechnieken om te voorkomen dat schildpadden of dolfijnen met de tonijn worden gevangen, beheersing van de gevangen hoeveelheden om voldoende vis over te laten voor de zeevogels… Dit lijkt misschien allemaal heel geraffineerd, maar nogmaals, wij zetten de planeet zo onder druk dat wij niets meer aan het toeval kunnen overlaten.

Om na te denken over nieuwe vormen van duurzaam beheer van de oceaan en zijn hulpbronnen heeft Z.S.H. Prins Albert II in 2010 het Monaco Blue Initiative gelanceerd. Elk jaar brengt dit platform vooraanstaande deskundigen uit de hele wereld bijeen om de verschillende bedreigingen en de wisselwerking daartussen – van overbevissing tot verzuring van de oceanen of diverse vormen van verontreiniging – te bespreken, evenals de technische, juridische en politieke oplossingen om daarop te reageren, bijvoorbeeld door de instelling van beschermde mariene gebieden of duurzame visserij en aquacultuur.

Zie ook

couverture du livre sur les méduses - Institut océanographique

Editions

Mapping Buyle

Verkenningen van Monaco

1-1-01-catlin seaview

De oceaan in vragen