De voordelen van beschermde mariene gebieden

een waardevol instrument

Veelvoudige voordelen

MPA’s zijn waardevolle instrumenten om belangrijke uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling doeltreffend aan te pakken en deel te nemen aan de uitvoering van belangrijke internationale overeenkomsten, de 2030-agenda van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, in het bijzonder doelstelling 14 (Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene rijkdommen ten behoeve van duurzame ontwikkeling), de klimaatovereenkomst van Parijs, het Verdrag van Barcelona voor een samenhangend netwerk van MPA’s in de Middellandse Zee, en de Aichi-doelstelling 11 van het Verdrag inzake biologische diversiteit.

Ze beschermen kwetsbare soorten en ecosystemen, zorgen voor economische en culturele hulpbronnen, beschermen kustlijnen en helpen de effecten van klimaatverandering te bestrijden!

Une Aire marine protégée
Une Aire marine protégée

Zij dragen bij tot de voortplanting en het voortbestaan van soorten, met name erfgoedsoorten of bedreigde soorten, door de instandhouding van kritieke habitats zoals trekroutes, toevluchtsoorden tegen roofdieren, paaigronden en kraamgebieden. Zij dragen doeltreffend bij tot de instandhouding van grote diepzeedieren zoals mantaroggen en soorten die samenkomen om te broeden.

Zij dragen bij tot de aanvulling van de levende rijkdommen van de zee en versterken de met de visserij verband houdende bestaansmiddelen, waardoor de voedselzekerheid van de kustgemeenschappen wordt vergroot.

Ze beschermen de kustlijn. Door habitats te beschermen, vormen zij een bolwerk tegen de gevolgen van klimaatverandering en, tot op zekere hoogte, natuurrampen. Mangroves verzachten de gevolgen van tropische stormen, terwijl koraalriffen kusterosie voorkomen.

Raie Manta
Photo Plage
Photo Plage 2
Mangrove

Zij dragen bij tot de opslag van koolstof (ook wel sekwestratie genoemd), vooral wanneer zij kustecosystemen met vegetatie, zeegrasvelden, mangroves en zoutmoerassen herbergen. Als MPA’s voldoende worden ontwikkeld, kunnen ze helpen de klimaatverandering doeltreffender te bestrijden en kunnen ze kust- en eilandgemeenschappen aanzienlijke economische kansen bieden op de markt voor koolstofcompensatie. Een studie uitgevoerd in het beschermde zeegebied Banc d’Arguin in MauritaniëUit een studie van onderzoekers van de Universiteit van Portsmouth in 2018 bleek dat meer dan 10% van de totale broeikasgasemissies van het land wordt vastgelegd door de mariene ecosystemen van het park, een belangrijke troef om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen en te voldoen aan de verbintenis die is aangegaan in het kader van de akkoorden van Parijs. MPA’s, die relatief beschut zijn tegen menselijke activiteiten, zijn zeer goede waarnemingsposten voor

waarnemingsposten voor de gevolgen van klimaatverandering

.

Naast het versterken van de bestaansmiddelen van de gemeenschappen, creëren MPA’sook banen en waarde in de toeristische en de handelssector. Elk jaar komen 2 miljoen bezoekers genieten van de schoonheid van het Groot Barrièrerif in Australië, wat de Australische economie bijna 6 miljard dollar en ongeveer 70.000 banen oplevert.

Zij hebben een onschatbare culturele waarde, door de esthetische, artistieke, educatieve, recreatieve, wetenschappelijke en spirituele waarden die ermee verbonden zijn.

Zie verwante video

Zie ook

couverture du livre sur les méduses - Institut océanographique

Editions

Mapping Buyle

Verkenningen van Monaco

1-1-01-catlin seaview

De oceaan in vragen